Президенти Союзу Українок Канади
відділу ім. Лесі Українки, в Оттаві

 

Anastasia Trishchuk

Anastasia Trishchuk
1960-1964

Iryna Mushka

Iryna Mushka
1964-1967

Olga Sametz

Olga Sametz
1967-1968,
1999-2000

Zina Wloch

Zina Wloch
1968-1970, 1974-1975
1979-1980

Mary Mack

Mary Mack
1970-1972

Jeanne Kowalik

Jeanne Kowalik
1972-1974

Matilda Lazarowich

Matilda Lazarowich
1975- 1976

Halyna Michaelchuk

Halyna Michaelchuk
1976-1978

Vera Senchuk

Vera Senchuk
1978-1979

Zora Lucyk-Jackson

Zora Lucyk-Jackson
1980-1981
1985-1989

Isabelle Darcovich

Isabelle Darcovich
1981-1982

Luba Podolsky

Luba Podolsky
1982-1985

Halyna Beznaczuk

Halyna Beznaczuk
1989-1990

Liza Malarek

Liza Malarek
1990-1999,
2000-Present

 

Члени відділу ім. Лесі Українки починаючи з 1960 року

 

I. Beletska
Halyna Beznaczuk
Olga Bohenko
Valentyna Borodchak
Raya Borowsky
Dobr. Genia Bozyk
Dobr. Natalka Buciora
Tatiana Chaly
Emily Charnetski
Angelica Chinkiwisky
Dorothy Chomyn
Lydia Choulguine
Chrystia Chudczak
Rosalia Chudczak
Raya Chumak
Wera Czich
Angelina Danchul
L. Danchul
Olena Darcovich
Isabelle Darcovich
Natalia Demianenko
Miroslava Decore
Halyna Dobrowolsky
Nina Doroshenko
Pauline Dorofi
Elisabeth Drogoski
Luba Ewashko
Ludmilla Filipchuk
Olga Fleming
Halyna Ganin
Rachael Goldwyn
Dobr. Gorgitsa
Olga Graham
Jean Havelock
Elisabeth Drogoski
Nadia Dubik-Hawryshkewich
H. Hadinka
E. Harding
H. Harding
Eugenia Havreliak
Lesia Hirniak
Maria Holuk
Mrs. Horbila
Raisa Hordichuk
Mrs. Ignatiff
Olga Ilczenko
Mrs. Ilichuk
Olga Ivankiv

Ms. Ivanyk
Zora Lucyk-Jackson
Doreen Keir
Adele Kereliuk
Mary Kishchuk
Dobr. Brenda Kocur
Lydia Kodak
Natalia Kodak
V. Kohanska
Anne Kosovan
Alice Kubishewky
V. Kubishewsky
Elizabeth Dorofi
Komarnisky
Deborah Komarnisky
Margret Kopala
Connie Kornice
Maria Kostiuk
Jeanne Kowalik
Pearl Krokosh
Zina Kyslycia
M. Kyzuk
Katherine Laschewski
Katherine Laschuk
Marina Lavrow
Matilda Lazarowich
Irene Loshney
Lydia Litwin
Mary Mack
Elisabeth Malarek
Maria Marchenko
Katherine Mendzak
Mary Mandziuk
Halyna Michaelchuk
H. Monkevich
Mrs. Moniuk
Katherine Mosichuk
Gladys Moskaliuk
Sofie Mulla
Iryna Mushka
Myroslava Mychalkov
Mrs. Myla
Nina Narkevich
Mae Negrich
Sofia Nowiski
Olga Nowiski
Dobr. Jennifer Okhrimtchouk
Ivanna Petrivska

Nina Phillips
Luba Podolsky
Ludmilla Polanska
Gloria Prokopowich
Maria Pustjak
Margareta Pylypchuk
Rima Riabko
Maria Romaniuk
Maria Romaniv
Olga Sametz
Valentyna Sawczenko
Dobr. Sofia Senyshyn
Vera Senchuk
Irene Shandro
Mrs. Shipman
Luba Shumsky
Helen Shumovsky
M. Smishna
Anna Sidor
Zoyia Solodyha
Anna Sotnyk
Maria Stadnik-Marchenko
Ms. Stribovska
Nadia Strong
Anna Surmacz
Orysia Sztepa
Tanya Sztepa
P. Tuski
Anne Tokaryk
Mary Tokaryk
Natalka Tomcio
Joan Tostowaryk
Anastasia Trishchuk
Vera Wasylenko
Katherine
(Chinkiwski) Wengryn
Anne Weslowski
Nancy Weston
Zina Wloch
Marusia Woodland
Ms. Yelunyak
Ms. Yunchuk
Jennie Zayachkowski
Halyna Zelem
Nadia Zelem
Raifta Zidichouski

повернутися до сторінки Союзу Українок Канади >>>